Gimnazjalne
Gimnazjalne

Gimnazjalne (12)

OFERTA KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIĄDZU w roku szkolnym 2018 / 2019

I Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu jest nowoczesną szkołą z tradycjami, której różnorodna oferta edukacyjna oraz wysokie wymagania zapewniają wszechstronny rozwój każdego ucznia.
Uczniom naszej Szkoły pragniemy stworzyć warunki umożliwiające pełny rozwój uzdolnień edukacyjnych. W zależności od indywidualnych zainteresowań każdy uczeń wybierze co najmniej trzy przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, informatyki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i wiedzy o społeczeństwie. Naukę przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczniemy w klasie drugiej, w systemie międzyoddziałowym.
Dostrzegając potrzebę kształcenia w obszarze nauki języków obcych, proponujemy najbogatszą w mieście ofertę języków obcych nowożytnych. W naszej szkole stwarzamy możliwość nauki języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego. W klasie pierwszej nauka obu języków obcych nowożytnych odbywać się będzie w takim samym wymiarze godzin. Każdemu uczniowi dajemy czas na podjęcie decyzji, czy chciałby wybrany język obcy kontynuować od klasy drugiej na poziomie rozszerzonym. Oferta językowa szkoły jest skierowana także do tych uczniów, którzy są zainteresowani kontynuacją nauki dwóch języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym - u nas jest to możliwe.
W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy nabór do czterech klas pierwszych z następującą ofertą języków obcych nowożytnych:
A – język angielski + do wyboru język rosyjski lub język hiszpański
B – język angielski + do wyboru język niemiecki lub język włoski
C – język angielski + do wyboru język niemiecki lub język francuski
D – język angielski + język niemiecki
Uwzględniając preferencje językowe kandydatów do naszej szkoły oraz możliwości organizacyjne placówki możliwe są zmiany grup językowych tworzonych w obrębie poszczególnych oddziałów.

 

wtorek, 15 maj 2018 19:37

Widzimy się! 23 maja 2018 roku

Napisał
Drodzy Gimnazjaliści!
Zapraszamy Was serdecznie w progi I LO w środę, 23 maja 2018 roku o godzinie 12:00. Zarezerwujcie sobie około półtorej godziny, aby obejrzeć naszą szkołę, poznać uczniów i nauczycieli oraz zwyczaje "Chrobrego". Przedstawimy wam naszą ciekawą ofertę i opowiemy "co w Chrobrym piszczy".

Widzimy się!

 

piątek, 09 marzec 2018 12:53

Zasady i kryteria przyjęcia do I LO

Napisał

ZASADY I KRYTERIA PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO I LO 2018-2019

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu na rok szkolny 2018/2019
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. 2004 nr 26 poz.232, z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego… (Dz. U. 2015 poz.1942.),
Zarządzenie 28/2018 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznej szkoły ponadpodstawowych - trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko – pomorskim oraz Statut I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu
§ 1
1. O przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
2. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, przyjmowani są do klasy pierwszej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce.
§ 2
1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskana z:
1. liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminów przeprowadzonych w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
2. liczby punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
a. zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty to: trzy przedmioty wybrane przez kandydata z listy: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie;
3. liczby punktów za osiągnięcia ucznia:
a. ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
b. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;
- udział w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz w olimpiadach ogólnopolskich;
- osiągnięcia sportowe, co najmniej na szczeblu powiatowym;
- osiągnięcia artystyczne , co najmniej na szczeblu powiatowym;
- działalność wykonywana w ramach wolontariatu.
2. Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej w procesie rekrutacji wynosi 200.

 1. Przeliczania punktów, o których mowa w ust.1, dokonuje się w następujący sposób:
  1. Wynik egzaminu z:
  a) języka polskiego,
  b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
  c) matematyki,
  d) przedmiotów przyrodniczych,
  e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
  przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2.

Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można maksymalnie otrzymać 20 punktów – razem 100 punktów.

 1. W przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę za oceny wyrażone w stopniu:


1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;


2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;


3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;


4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;


5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.


3.a. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.


3.b. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum w tym za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
Wykaz olimpiad, konkursów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których jest mowa w pkt. 3.b. 1) – 5) zawierają załączniki Nr I – Nr VI dostępne na stronie internetowej http://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl w zakładce rekrutacja do szkół informacja z dnia 1 marca 2017 r. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.
6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 3.b., wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
7) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 4, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzana dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
  6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów obowiązujących pozostałych kandydatów.
  § 3
  1. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w procesie rekrutacji pierwszeństwo mają następujący kandydaci:
  2. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych ;
  3. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
  4. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
  § 4
  1. W roku szkolnym 2018/2019 planuje się przyjęcie kandydatów do 4 klas pierwszych.
  2. Każdy oddział może liczyć nie więcej niż 34 uczniów.
  3. W szkole stwarzamy możliwość nauki języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.
  4. W klasie pierwszej nauka obu języków obcych nowożytnych odbywać się będzie w takim samym wymiarze godzin.
  5. Naukę przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczniemy w klasie drugiej, w systemie międzyoddziałowym.
  6. W zależności od indywidualnych zainteresowań każdy uczeń wybierze co najmniej trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, informatyki, języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego nowożytnego.
  7. Zainteresowanym uczniom szkoła stworzy warunki do realizacji poziomu rozszerzonego z dwóch języków obcych nowożytnych.
 • 5
  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły od 17 maja 2018 r.(czwartek) do 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

Od 20 lipca 2018 r.(piątek) od godz. 12.00 do 23 lipca 2018 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.(dotyczy kandydatów, których macierzyste gimnazjum nie zostało objęte systemem elektronicznego naboru) od 22 czerwca 2018 r . (piątek) do 26 czerwca 2018 r. (wtorek) do godz.15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  Do 27 czerwca 2018 r. (środa) Do 27 lipca 2018 r. (piątek)
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych. 12 lipca 2018 r. (czwartek) godz. 12.00 13 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) godz.12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w I LO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Do 19 lipca 2018 r. (czwartek) do godz. 15.00 Do 20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do I LO i kandydatów nieprzyjętych . 20 lipca 2018 r. (piątek) godz. 12.00 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) godz. 12.00

 1. Terminy rekrutacji
 2. Zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej:
  1. W deklaracji wyboru kandydat w ramach trzech wybranych przez siebie szkół wskazuje dowolną liczbę oddziałów. Kolejność wybranych oddziałów powinien ustalić zgodnie z listą preferencji (na pierwszym miejscu kandydat wskazuje oddział, do którego chciałby zostać przyjęty w pierwszej kolejności).
  2. Termin dokonywania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji określa harmonogram naboru elektronicznego.
  3. Deklarację wyboru uczeń składa w formie pisemnej w macierzystym gimnazjum, jeśli jest ono objęte systemem elektronicznego naboru.
  4. Jeżeli gimnazjum ucznia nie jest objęte systemem elektronicznego naboru deklarację wyboru i wszystkie dokonane w niej zmiany powinny być złożone w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.
  5. Składanie dokumentów przez ucznia:
  a) jeżeli macierzyste gimnazjum kandydata jest objęte systemem elektronicznego naboru i jeśli kandydat wybrał trzy szkoły ponadgimnazjalne objęte systemem naboru – nie składa on kopii świadectwa ani kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu.
  b) jeżeli gimnazjum macierzyste kandydata nie jest w systemie naboru, a wybrał on trzy szkoły ponadgimnazjalne z systemu – składa kopię świadectwa i kopię zaświadczenia w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru, celem zweryfikowania jego osiągnięć. Weryfikacji dokonuje szkolny administrator w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego
  6. Oryginał świadectwa oraz oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu gimnazjalnego kandydat umieszczony na liście wstępnej dostarcza do szkoły (w terminie określonym w §5 p.1 ), potwierdzając tym samym wolę podjęcia nauki.
  7. Kandydat, który nie został zakwalifikowany do przyjęcia w ramach listy wstępnej może złożyć oryginały dokumentów do tych oddziałów, które nie dokonały pełnego naboru i dysponują wolnymi miejscami.
  8. Po ogłoszeniu ostatecznej listy przyjętych prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do oddziałów, w których pozostają wolne miejsca. Szkolne komisje rekrutacyjne podejmują decyzję o przyjęciu kandydata na podstawie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o zdaniu egzaminu gimnazjalnego, wprowadzając na bieżąco zmiany do sytemu elektronicznego, celem ustalenia listy ostatecznej.
  3. Dokumenty wymagane przez szkołę:
  - świadectwo ukończenia gimnazjum,
  - zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  - dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne i wolontariat,
  - 2 zdjęcia.
  § 6
  1. Rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego.
  2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego ustala i ogłasza listę kandydatów przyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego, którzy uzyskali największą ilość punktów w ramach wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

 

OFERTA KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIĄDZU w roku szkolnym 2018 / 2019  oferta kształcenia 

I Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu jest nowoczesną szkołą z tradycjami, której różnorodna oferta edukacyjna oraz wysokie wymagania zapewniają wszechstronny rozwój każdego ucznia.
Uczniom naszej Szkoły pragniemy stworzyć warunki umożliwiające pełny rozwój uzdolnień edukacyjnych. W zależności od indywidualnych zainteresowań każdy uczeń wybierze co najmniej trzy przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, informatyki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i wiedzy o społeczeństwie. Naukę przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczniemy w klasie drugiej, w systemie międzyoddziałowym.
Dostrzegając potrzebę kształcenia w obszarze nauki języków obcych, proponujemy najbogatszą w mieście ofertę języków obcych nowożytnych. W naszej szkole stwarzamy możliwość nauki języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego. W klasie pierwszej nauka obu języków obcych nowożytnych odbywać się będzie w takim samym wymiarze godzin. Każdemu uczniowi dajemy czas na podjęcie decyzji, czy chciałby wybrany język obcy kontynuować od klasy drugiej na poziomie rozszerzonym. Oferta językowa szkoły jest skierowana także do tych uczniów, którzy są zainteresowani kontynuacją nauki dwóch języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym - u nas jest to możliwe.
W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy nabór do czterech klas pierwszych z następującą ofertą języków obcych nowożytnych:
A – język angielski + do wyboru język rosyjski lub język hiszpański
B – język angielski + do wyboru język niemiecki lub język włoski
C – język angielski + do wyboru język niemiecki lub język francuski
D – język angielski + język niemiecki
Uwzględniając preferencje językowe kandydatów do naszej szkoły oraz możliwości organizacyjne placówki możliwe są zmiany grup językowych tworzonych w obrębie poszczególnyc

zasady i kryteria przyjęcia uczniów

 ważne terminy i dokumenty

piątek, 28 kwiecień 2017 12:57

Drodzy kandydaci do I LO!

Napisane przez

W zakładce GIMNAZJALIŚCI zamieściliśmy dla Was bardzo ważne informacje. Zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą kształcenia na rok szkolny 2017/2018. W dokumencie „Zasady i kryteria przyjęcia uczniów do I LO 2017-2018” znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji oraz sposobu przeliczania na punkty Waszych szkolnych osiągnięć (są zmiany w stosunku do roku ubiegłego!).

Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte, które zorganizujemy specjalnie dla Was 22 maja 2017 roku. Będzie okazja, aby zwiedzić szkołę, porozmawiać z  nauczycielami i uczniami o tym, jak wygląda nauka w Chrobrym oraz poznać odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Zapraszamy serdecznie! Do zobaczenia!

środa, 26 czerwiec 2013 20:59

Gimnazjaliści - terminy

Napisane przez

WAŻNE TERMINY:

 

W naszej szkole możesz potwierdzić wolę podjęcia nauki w następujących dniach i godzinach:

4 lipca (czwartek) 15:00-18:00

5 lipca (piątek) 8:00-18:00

6 lipca (sobota) 8:30-12:00

8 lipca (poniedziałek) 8:00-12:00

Przychodząc, przynieś oryginały: świadectwa szkolnego i wyników testu gimnazjalnego oraz 2 zdjęcia.

środa, 17 kwiecień 2013 01:25

Zapytaj - odpowiemy

Napisane przez

Z myślą o kandydatach do naszej szkoły uruchomiliśmy możliwość zadawania pytań dotyczących systemu rekrutacji oraz kierunków kształcenia
w I Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2017/2018.


Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie. Wystarczy, że prześlesz je na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpowiemy bezpośrednio, a dodatkowo najczęściej pojawiające się zapytania wraz z odpowiedziami będziemy umieszczać w zakładce
Najczęstsze pytania.

wtorek, 16 kwiecień 2013 22:47

Drzwi otwarte

Napisane przez

 

 

 

 

Drzwi otwarte dla wszystkich zainteresowanych nauką w naszej szkole:

20 maja 2013 r

od 9.00 do 11.30  lub

od 11.30 do 14.00

Zapraszamy!

 

Jesteśmy przygotowani by Was serdecznie przyjąć.

Nasza szkoła jest dla Was otwarta.

 

 

 

 

czwartek, 28 luty 2013 16:59

Zapraszamy!

Napisane przez

Gimnazjaliści!

I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

"SUKCES JEST WYNIKIEM WŁAŚCIWEJ DECYZJI"


Zapraszamy serdecznie do I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu. Nasze atuty to długoletnie doświadczenie, wysoki poziom nauczania, bogata oferta edukacyjna, sprofilowane klasy oraz dobrze przygotowana baza szkoły.

* Jesteśmy szkołą z dużym dorobkiem i doświadczeniem - posiadamy ponad pięćdziesięcioletnią tradycję.

* Przyszłym uczniom zapewniamy wysoki poziom edukacji i bardzo dobre przygotowanie do studiów. Co roku od 80 do 90% naszych absolwentów kontynuuje naukę na wyższych uczelniach, w tym na najbardziej renomowanych uniwersytetach w Polsce.


* Nasi uzdolnieni uczniowie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, odnosząc sukcesy na skalę ogólnopolską. W ciągu ostatnich dwóch lat 10 uczniów zostało laureatami lub finalistami olimpiad na szczeblu centralnym. Zajmowaliśmy czołowe miejsca m.in. w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Geograficznej i Nautologicznej, Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Języka Rosyjskiego, Olimpiadzie Filozoficznej oraz Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka.

* Wśród naszej młodzieży są stypendyści Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego.

* Proponujemy najbogatszą w mieście ofertę języków - nauczamy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i łacińskiego.

* Już od początku edukacji wprowadzamy nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym, zgodnie z profilem klasy. Oferujemy naukę w klasach o nachyleniu humanistycznym, matematycznym, przyrodniczym, ekonomicznym, europejskim i społecznym.

* Zainteresowanym oferujemy liczne zajęcia pozalekcyjne - SKS-y dziewcząt i chłopców, koła: teatralne, informatyczne, politologiczne, historyczne, j. angielskiego, j. niemieckiego, fizyczne, geograficzne, biologiczne, ekologiczne, chemiczne. W szkole ponadto działa klub europejski, klub debat szkolnych, mini-przedsiębiorstwo. Wydajemy także szkolną gazetkę oraz posiadamy stronę www.

* Nasze gabinety przedmiotowe są dobrze wyposażone, biblioteka posiada ok. 18 000 wolumenów, na terenie placówki znajduje się klub szkolny. Ważne uroczystości i spotkania całej społeczności szkolnej odbywają się w pięknej, stylowej auli.

* Dysponujemy nowoczesną pracownią komputerową. W centrum multimedialnym znajdującym się w bibliotece uczniowie mają do dyspozycji bezpłatny Internet.

* Zajęcia sportowe prowadzone są nie tylko na terenie szkolnych obiektów, ale także na basenie, w klubie sportowym "Olimpia" oraz w klubie bilardowym "Skala".

* Od kilku lat organizujemy zimowe obozy narciarskie, prowadzone pod opieką fachowej kadry, posiadającej uprawnienia instruktorskie.

* Przez cały rok szkolny aktywnie uczestniczymy w życiu kulturalnym. Organizujemy m.in. wyjazdy do Teatru Muzycznego w Gdyni i opery w Bydgoszczy. Bierzemy udział w ważniejszych imprezach teatralnych i filmowych w mieście.

* Szkoła propaguje szeroko zakrojoną działalność charytatywną. Na terenie placówki działają koła "Caritas" i PCK.

* Dużym atutem jest położenie szkoły. Budynek I LO znajduje się w centrum miasta, co umożliwia uczniom dogodny dojazd do szkoły. Zajęcia lekcyjne trwają codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Nasz adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego
ul. Sienkiewicza 27 86-300 Grudziądz
tel. 56 46 229 42, tel. kom. 609003946
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.lo1.pl

 

czwartek, 28 luty 2013 17:48

Zapytaj - odpowiemy

Napisane przez

Z myślą o kandydatach do naszej szkoły uruchomiliśmy możliwość zadawania pytań dotyczących systemu rekrutacji oraz kierunków kształcenia
w I Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2017/2018.


Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie. Wystarczy, że prześlesz je na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpowiemy bezpośrednio, a dodatkowo najczęściej pojawiające się zapytania wraz z odpowiedziami będziemy umieszczać na stronie www.

czwartek, 28 luty 2013 16:26

Oferta kształcenia 2013/14

Napisane przez

 

 Załącznik nr 1 do szczegółowych zasad przyjmowania uczniów
do klas pierwszych

I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława chrobrego
w Grudziądzu

 

 

OFERTA KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W GRUDZIĄDZU

w roku szkolnym 2013 / 2014

 

I Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu jest nowoczesną szkołą z tradycjami, której różnorodna oferta edukacyjna oraz wysokie wymagania zapewniają wszechstronny rozwój każdego ucznia.

 

Dostrzegając potrzebę kształcenia w obszarze nauki języków obcych, proponujemy organizację ich nauczania w oderwaniu od systemu klasowego – w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zaawansowania. Język angielski będzie nauczany w każdej grupie, drugi język uczeń wybierze spośród oferty przedmiotów nauczanych w szkole – język: niemiecki, rosyjski, francuski, a także – jeżeli zebrałaby się grupa zainteresowanych – hiszpański i włoski. Proponujemy również, aby nauczanie jednego, wybranego przez ucznia, języka obcego odbywało się na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej.

 

Uczniom Naszej Szkoły pragniemy stworzyć warunki  umożliwiające pełny rozwój uzdolnień edukacyjnych. W zależności od indywidualnych zainteresowań każdy uczeń będzie realizował co najmniej trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym.  

Szkoła proponuje następujące zestawy przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym:

 • dla uczniów zainteresowanych medycyną, farmacją, ochroną środowiska, biologią, chemią, kosmetologią oraz kierunkami politechnicznymi, np. biotechnologią, inżynierią materiałową  - biologia, chemia i wybrany język obcy.
 • dla uczniów zainteresowanych studiami na kierunkach politechnicznych, z pogranicza nauk medycznych np. inżynieria biomedyczna,  elektronika w medycynie lub fizyka w medycynie  - biologia, fizyka i wybrany język obcy.
 • dla przyszłych studentów politechniki, matematyki, fizyki, budownictwa, geodezji, architektury, informatyki, elektroniki, automatyki lub mechatroniki - matematyka, fizyka, informatyka i wybrany język obcy.
 • dla uczniów pragnących kontynuować naukę na studiach z zakresu ekonomii, bankowości, zarządzania - matematyka, geografia i wybrany język obcy.
 • dla uczniów pragnących kontynuować naukę na studiach z zakresu politologii, europeistyki, socjologii, stosunków międzynarodowych, geografii lub turystyki – wiedza o społeczeństwie, geografia i wybrany język obcy.
 • dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, którzy pragną studiować dziennikarstwo, kierunki filologiczne, lingwistykę, historię, filozofię, kulturoznawstwo, europeistykę – język polski, historia i wybrany język obcy.
 • dla osób pragnących kontynuować naukę w zakresie np. psychologii, pedagogiki, resocjalizacji – język polski, biologia i wybrany język obcy 
 • dla przyszłych prawników - wiedza o społeczeństwie, historia i wybrany język obcy.

 

W miarę możliwości organizacyjnych szkoły oferta zestawu przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym będzie uzupełniana zgodnie z propozycjami uczniów. 

Ponadto, równolegle z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym,  szkoła oferuje przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce, edukacja prawna, łacina dla medyków, łacina dla prawników, biofizyka, elementy filozofii, historia sztuki, techniki multimedialne oraz informatyka medialna.