piątek, 09 marzec 2018 12:53

Zasady i kryteria przyjęcia do I LO

ZASADY I KRYTERIA PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO I LO 2018-2019

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu na rok szkolny 2018/2019
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. 2004 nr 26 poz.232, z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego… (Dz. U. 2015 poz.1942.),
Zarządzenie 28/2018 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznej szkoły ponadpodstawowych - trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko – pomorskim oraz Statut I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu
§ 1
1. O przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
2. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, przyjmowani są do klasy pierwszej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce.
§ 2
1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskana z:
1. liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminów przeprowadzonych w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
2. liczby punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
a. zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty to: trzy przedmioty wybrane przez kandydata z listy: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie;
3. liczby punktów za osiągnięcia ucznia:
a. ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
b. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;
- udział w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz w olimpiadach ogólnopolskich;
- osiągnięcia sportowe, co najmniej na szczeblu powiatowym;
- osiągnięcia artystyczne , co najmniej na szczeblu powiatowym;
- działalność wykonywana w ramach wolontariatu.
2. Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej w procesie rekrutacji wynosi 200.

 1. Przeliczania punktów, o których mowa w ust.1, dokonuje się w następujący sposób:
  1. Wynik egzaminu z:
  a) języka polskiego,
  b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
  c) matematyki,
  d) przedmiotów przyrodniczych,
  e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
  przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2.

Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można maksymalnie otrzymać 20 punktów – razem 100 punktów.

 1. W przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę za oceny wyrażone w stopniu:


1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;


2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;


3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;


4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;


5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.


3.a. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.


3.b. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum w tym za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
Wykaz olimpiad, konkursów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których jest mowa w pkt. 3.b. 1) – 5) zawierają załączniki Nr I – Nr VI dostępne na stronie internetowej http://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl w zakładce rekrutacja do szkół informacja z dnia 1 marca 2017 r. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.
6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 3.b., wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
7) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 4, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzana dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
  6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów obowiązujących pozostałych kandydatów.
  § 3
  1. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w procesie rekrutacji pierwszeństwo mają następujący kandydaci:
  2. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych ;
  3. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
  4. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
  § 4
  1. W roku szkolnym 2018/2019 planuje się przyjęcie kandydatów do 4 klas pierwszych.
  2. Każdy oddział może liczyć nie więcej niż 34 uczniów.
  3. W szkole stwarzamy możliwość nauki języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.
  4. W klasie pierwszej nauka obu języków obcych nowożytnych odbywać się będzie w takim samym wymiarze godzin.
  5. Naukę przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczniemy w klasie drugiej, w systemie międzyoddziałowym.
  6. W zależności od indywidualnych zainteresowań każdy uczeń wybierze co najmniej trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, informatyki, języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego nowożytnego.
  7. Zainteresowanym uczniom szkoła stworzy warunki do realizacji poziomu rozszerzonego z dwóch języków obcych nowożytnych.
 • 5
  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły od 17 maja 2018 r.(czwartek) do 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

Od 20 lipca 2018 r.(piątek) od godz. 12.00 do 23 lipca 2018 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.(dotyczy kandydatów, których macierzyste gimnazjum nie zostało objęte systemem elektronicznego naboru) od 22 czerwca 2018 r . (piątek) do 26 czerwca 2018 r. (wtorek) do godz.15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  Do 27 czerwca 2018 r. (środa) Do 27 lipca 2018 r. (piątek)
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych. 12 lipca 2018 r. (czwartek) godz. 12.00 13 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) godz.12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w I LO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Do 19 lipca 2018 r. (czwartek) do godz. 15.00 Do 20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do I LO i kandydatów nieprzyjętych . 20 lipca 2018 r. (piątek) godz. 12.00 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) godz. 12.00

 1. Terminy rekrutacji
 2. Zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej:
  1. W deklaracji wyboru kandydat w ramach trzech wybranych przez siebie szkół wskazuje dowolną liczbę oddziałów. Kolejność wybranych oddziałów powinien ustalić zgodnie z listą preferencji (na pierwszym miejscu kandydat wskazuje oddział, do którego chciałby zostać przyjęty w pierwszej kolejności).
  2. Termin dokonywania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji określa harmonogram naboru elektronicznego.
  3. Deklarację wyboru uczeń składa w formie pisemnej w macierzystym gimnazjum, jeśli jest ono objęte systemem elektronicznego naboru.
  4. Jeżeli gimnazjum ucznia nie jest objęte systemem elektronicznego naboru deklarację wyboru i wszystkie dokonane w niej zmiany powinny być złożone w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.
  5. Składanie dokumentów przez ucznia:
  a) jeżeli macierzyste gimnazjum kandydata jest objęte systemem elektronicznego naboru i jeśli kandydat wybrał trzy szkoły ponadgimnazjalne objęte systemem naboru – nie składa on kopii świadectwa ani kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu.
  b) jeżeli gimnazjum macierzyste kandydata nie jest w systemie naboru, a wybrał on trzy szkoły ponadgimnazjalne z systemu – składa kopię świadectwa i kopię zaświadczenia w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru, celem zweryfikowania jego osiągnięć. Weryfikacji dokonuje szkolny administrator w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego
  6. Oryginał świadectwa oraz oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu gimnazjalnego kandydat umieszczony na liście wstępnej dostarcza do szkoły (w terminie określonym w §5 p.1 ), potwierdzając tym samym wolę podjęcia nauki.
  7. Kandydat, który nie został zakwalifikowany do przyjęcia w ramach listy wstępnej może złożyć oryginały dokumentów do tych oddziałów, które nie dokonały pełnego naboru i dysponują wolnymi miejscami.
  8. Po ogłoszeniu ostatecznej listy przyjętych prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do oddziałów, w których pozostają wolne miejsca. Szkolne komisje rekrutacyjne podejmują decyzję o przyjęciu kandydata na podstawie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o zdaniu egzaminu gimnazjalnego, wprowadzając na bieżąco zmiany do sytemu elektronicznego, celem ustalenia listy ostatecznej.
  3. Dokumenty wymagane przez szkołę:
  - świadectwo ukończenia gimnazjum,
  - zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  - dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne i wolontariat,
  - 2 zdjęcia.
  § 6
  1. Rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego.
  2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego ustala i ogłasza listę kandydatów przyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego, którzy uzyskali największą ilość punktów w ramach wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

 

niedziela, 17 wrzesień 2017 13:24

Absolwenci wracają

12 września naszą szkołę odwiedził jej absolwent z 2008 roku, Piotr Kłodawski. Będąc na drugim roku koreanistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Piotr został zakwalifikowany na stypendium rządu koreańskiego, które pozwoliło mu na 4 letnie studia na kierunku stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Seulu. Spędził tam łącznie 7 lat. Przed kilkoma dniami wrócił do Polski jako pracownik koncernu LG i zgodził się odwiedzić nasza szkołę. Na spotkaniu z uczniami Chrobrego opowiedział m.in. o koreańskim systemie edukacji w którym młodzież uczy się praktycznie kilkanaście godzin dziennie. Takie kształcenie zajmuje jej całe dnie, a maturzyści muszą zdawać egzaminy ze wszystkich przedmiotów, a nie tylko z tych które leżą w kręgu ich zainteresowań - nagle obowiązkowa matura z matematyki przestała być aż taka straszna. Piotrek opowiedział też o swoich studiach, a także o późniejszej pracy. Z przerażeniem słuchaliśmy o dniu typowego Koreańczyka, który zmuszony jest do niejednokrotnie 14 godzinnego dnia pracy. Jakby tego było mało musi uczestniczyć w imprezach, na które zaprasza go szef - kto z nas chciałby spędzać swój wolny czas z człowiekiem który całymi dniami może na nas bezkarnie krzyczeć? Zaskoczyły nas również stosunki w biurze, które uwzględniają totalne posłuszeństwo kierownikowi czy nierówne traktowanie kobiet wobec mężczyzn. Stosunki damsko-męskie, w których pary muszą "wszystko" robić razem również były niemałym dla nas szokiem. Dążenie par do upodobniania się poprzez chociażby styl ubierania się, który na zachodzie jest znacznikiem indywidualności. Odwiedziny Piotrka pokazały nam jak inne od naszego, a przy tym fascynujące są społeczeństwa Azji. Być może przyczyni się to do poszerzenia kręgu naszych zainteresowań? A może przynajmniej przestaniemy tak narzekać na szkołę gdy przypomnimy sobie w jaki sposób kształcą się koreańskie dzieci? Z pewnością wizyta ta była dla nas ciekawym doświadczeniem a naszemu absolwentowi życzymy dalszych sukcesów.

Wiktoria Janik III B