Uwaga absolwenci- odpłatność za egzamin maturalny

 

Przypominamy, że  zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (ze zmianami): 1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego;

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

 

Opłatę za egzamin maturalny (z każdego przedmiotu) w wysokości 50 złotych wnosi się w terminie od
1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r., w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, na podany niżej nr rachunku bankowego:

                                                      Nr rachunku: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

Załącznik 26a: Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów wraz z dowodem wpłaty  opłaty, musi być złożony dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku również w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r.

 

 

Szczegółowe informacje na temat opłat za egzamin maturalny znajdują się w Informacji o sposobach organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego … w roku szkolnym 2016/ 2017… (punkt 20, str. 95, Opłata za egzamin maturalny).

 

Deklaracje ostateczne 

         Zgodnie z WEWNĄTRZSZKOLNĄ INSTRUKCJĄ  PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 w dniach 2.01.2018-20.01.2018r. można dokonać zmian we wstępnych deklaracjach maturalnych dotyczących wyboru przedmiotów. W szczególnych przypadkach zmiany takiej można dokonać do 7.02.2018r. Po tym terminie nie ma już możliwości  dokonywania żadnych zmian.

           Uwaga! Jeśli nie chcecie dokonywać żadnych zmian, nie musicie wypełniać jeszce raz deklaracji ostatecznej, ponieważ  z dniem 8.02.2017r. wszystkie deklaracje wstępne stają się deklaracjami ostatecznymi.

         Zasady wypełnienia deklaracji ostatecznych są takie same jak przy wypełnianiu deklaracji wstępnych (por. Instrukcja wypełniania deklaracji w zakładce dla maturzystów). Proszę pamiętać
o obowiązku potwierdzenia w u wicedyrektora szkoły przyjęcia nowej deklaracji- jest to dowód na złożenie deklaracji maturalnej lub wprowadzenie zmian.

        PRZYPOMINAMY, ŻE OBOWIĄZEK POTWIERDZENIA DEKLARACJI PODPISEM UPOWAŻNIONEJ OSOBY
I PIECZĘCIĄ SZKOŁY DOTYCZY TAKŻE ABSOLWENTÓW.

 

 

 

 

 

WNIOSEK O DOSTOSOWANIE DLA UCZNIA (POBIERZ)                          

 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI MATURALNEJ- MATURA 2018

 1. Należy wejść na stronę: https://www.vulcan.edu.pl/deklaracje .
 2. Wybrać rodzaj deklaracji:
 • 1a_N -dla absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 po raz pierwszy oraz dla absolwenta, który ukończył szkołę w roku 2014/2015 i 2015/2016
 • absolwenci lat ubiegłych  – wybierają odpowiedni dla siebie typ deklaracji;
 • w otwartym arkuszu deklaracji należy wpisać identyfikator szkoły: 
  046201-1310E
 1. Należy podać swoje dane osobowe:
 • Nazwisko
 • Imię
 • Drugie imię
 • Datę urodzenia
 • Miejsce urodzenia
 • Numer PESEL
 • Nazwisko rodowe
 • Adres do korespondencji: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta, miejscowość, numer telefonu, adres e:mail
 1. Deklaracja wyboru przedmiotów:
 • Obowiązkowo: j. polski ( w części ustnej i pisemnej):, matematyka ( w części pisemnej):  język obcy ( w części ustnej i pisemnej):   - należy wpisać  wybrany język (taki sam w części ustnej i pisemnej); jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym ( w części pisemnej)
 • Przedmioty dodatkowe-  można wybrać pięć kolejnych przedmiotów ( w części  pisemnej).
 • Język obcy nowożytny zdawany jako obowiązkowy musi być ten sam w części pisemnej jak i ustnej.
 • Egzamin z języka polskiego   jako przedmiotu dodatkowego  odbywa się na poziomie rozszerzonym tylko pisemnie.
 • Język obcy jako przedmiot dodatkowy może być zdawany tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym  albo w części pisemnej i części ustnej .
 • Osoby zdające egzamin z informatyki wpisują dane dotyczące języka i programu operacyjnego na podstawie komunikatu CKE.
 1. Należy zaznaczyć  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
 2. Na koniec należy sprawdzić dane (błędy wskaże program- rubryki wyświetlą się na czerwono).
 3. Należy zaakceptować dane  i zapisać plik PDF   na pulpicie (nie można zmieniać nazwy pliku).
 4. Pobrany   plik należy przesłać  na adresy mailowe klasy; w temacie e-maila należy wpisać symbol oddziału oraz swoje nazwisko i imię, np.  A5 Jan Kowalski.
 5. Należy wydrukować w domu dwie deklaracje i dostarczyć je do sekretariatu szkoły (ostateczny termin to 30.09.2016r.).
 6. Wypełnienie deklaracji wstępnej jest warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego.ADRESY e-mail dla uczniów 2017/2018  

Praktyczne porady:

—  Przy uzupełnianiu danych osobowych nie używamy funkcji CAPS LOCK.

—  Nazwisko rodowe wpisujemy tylko przy zmianie nazwiska .

—  Miejsce urodzenia wpisujemy bez dodatkowych informacji, np. Świecie (bez „nad Wisłą”)
 Świecie n. Osą (cała nazwa)

—  Osoby zamieszkałe  poza miastem w rubryce „ulica” wpisują nazwę miejscowości.

—  Osoby zdające egzamin z informatyki wpisują dane dotyczące języka i programu operacyjnego

 

 UWAGA! Składając deklarację wstępną należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce podpisu deklaracji. Podpis składamy tylko w miejscu "składam deklarację wstępną".

 

 Uwaga absolwenci lat ubiegłych, pragnących podwyższyć wynik egzaminu maturalnego

Przypominam, że

 • nie macie obowiązku składania deklaracji wstępnej  
 1. Deklaracja krok po kroku::
 1. a)należy wejść na stronę: https://www.vulcan.edu.pl/deklaracje.
 2. b)zaznaczyć  symbol oddziału: 1  oraz wpisać numer w dzienniku
 3. c)pobrane pliki należy przesłać na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. d)w temacie e-maila należy wpisać symbol oddziału oraz swoje nazwisko i imię,
    1 Jan Nowak
 5. e)należy koniecznie podać aktualny nr telefonu
 6. f)należy obserwować pocztę, nadejdzie e-mail z odpowiedzią
 7. g)należy stawić się do sekretariatu szkoły (dogodny termin można ustalić telefonicznie w sekretariacie szkoły) w celu potwierdzenia  deklaracji przez dyrektora szkoły.

 

DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

  

 1.Absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację

przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi

okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach:

 

 

 1. a)absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 do dyrektora szkoły  macierzystej  do 07 lutego 2018 r. (1a_N)
 2. b)absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014   do dyrektora szkoły  macierzystej  do 07 lutego 2018 r. (1d_S)
 3. c)absolwent liceum, który zamierza ubiegać się o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE- do dyrektora szkoły macierzystej do 31 grudnia 2017 r. (odpowiednia deklaracja  i załącznik 2).

 

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji

zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów  oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub  języka regionalnego. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem z deklaracją.