Archiwum informacji

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Radę  Rodziców, Radę Pedagogicznej i Samorząd Uczniowski  informuje o ustalonych dodatkowych dniach wolnych  od zajęć dydaktycznych.

W roku szkolnym 2018/19 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:


1.      2 XI 2018– Dzień Zaduszny


2.     21 XII 2018 – Wigilie szkolne


3.     26  IV 2018  – Uroczyste pożegnanie szkoły przez uczniów klas III


4.     2 V 2019 – Dzień Flagi


5.     6 V 2019 – matura


6.     7 V 2019 – matura


7.     8 V 2019 – matura


8.     19 VI 2019 – Dzień Zdrowego Stylu Życia w "Chrobrym"Dział: Ogólne
poniedziałek, 25 wrzesień 2017 18:58

WYBORY W "CHROBRYM"

2 października 2017 r. w godzinach 9.00- 11.20 odbędą się w naszej szkole Wybory do Samorządu Uczniowskiego.


Od 25 września, będzie trwać kampania wyborcza, podczas której kandydaci mogą prezentować swoje pomysły na działalność samorządową.


W następnych postach przedstawimy kandydatów!

Dział: Ogólne
poniedziałek, 25 wrzesień 2017 18:48

DKMS POKONAJMY NOWOTWORY KRWI

W środę 27 września 2017 r. organizujemy u nas w szkole akcje DKMS komórkomania. Możesz zostać dawcą szpiku kostnego i uratować czyjeś życie. Jedyny warunek to ukończone 18 lat. Zapraszamy 1 LO.  Możecie zrobić dobry gest, przyjść do Zespołu Szkól Gastronomicznych i Hotelarskich  w Grudziądzu i zarejestrować się.

Monika Ochał

 

Dział: Ogólne
niedziela, 24 wrzesień 2017 19:40

HARMONOGRAM SKŁADANIA DEKLARACJI MATURALNYCH

Harmonogram składania deklaracji maturalnych przez uczniów klas trzecich:

klasa III a - czwartek ( 28.09.2017 r.) - 6 lekcja;

klasa III b - wtorek ( 26.09.2017 r.) - 6 lekcja;

klasa III c - środa ( 27.09.2017 r.) - 4 lekcja;

klasa III d - środa ( 27.09.2017 r.) - 8 lekcja.

 

Kamila Melkowska - Lemke

Dział: Ogólne
środa, 20 wrzesień 2017 14:23

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2018/2019

 

Uwaga absolwenci- odpłatność za egzamin maturalny

Opłata za egzamin maturalny

 1. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:
 2. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)
 3. Przykład 1.: absolwent X przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2013 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2014 r. absolwent X nie przystępował do egzaminu. W 2015 r. absolwent X przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, ponownie w maju i w sierpniu, ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2019 r. absolwent X postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
 4. Przykład 2.: absolwent Y przystąpił do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2011 r. W 2014 r. przystąpił do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2019 r. absolwent Y zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym. Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
 5. w latach ubiegłych (2005–2018) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).
 6. Przykład 3.: absolwent Z w 2007 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2019 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
 7. Przykład 4.: absolwent V w 2014 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpił. W 2019 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.

 

 1. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

 

 • Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

 

 1. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

 

 1. Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r.

Opłatę za egzamin należy dokonywać na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: 
NBP O/O Gdańsk 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

Załącznik 26a: Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów wraz z dowodem wpłaty  opłaty, musi być złożony dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku również w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r.

 

 

Deklaracje ostateczne 

         Zgodnie z WEWNĄTRZSZKOLNĄ INSTRUKCJĄ  PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 w dniach 2.01.2019-31`.01.2019 r. można dokonać zmian we wstępnych deklaracjach maturalnych dotyczących wyboru przedmiotów. W szczególnych przypadkach zmiany takiej można dokonać do 7.02.2019 r. Po tym terminie nie ma już możliwości  dokonywania żadnych zmian.

           Uwaga! Jeśli nie chcecie dokonywać żadnych zmian, nie musicie wypełniać jeszcze raz deklaracji ostatecznej, ponieważ  z dniem 8.02.2019 r. wszystkie deklaracje wstępne stają się deklaracjami ostatecznymi.

         Zasady wypełnienia deklaracji ostatecznych są takie same jak przy wypełnianiu deklaracji wstępnych (por. Instrukcja wypełniania deklaracji w zakładce dla maturzystów). Proszę pamiętać
o obowiązku potwierdzenia w u wicedyrektora szkoły przyjęcia nowej deklaracji- jest to dowód na złożenie deklaracji maturalnej lub wprowadzenie zmian.

        PRZYPOMINAMY, ŻE OBOWIĄZEK POTWIERDZENIA DEKLARACJI PODPISEM UPOWAŻNIONEJ OSOBY
I PIECZĘCIĄ SZKOŁY DOTYCZY TAKŻE ABSOLWENTÓW.

 

 

 

 

 

WNIOSEK O DOSTOSOWANIE DLA UCZNIA          

 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI MATURALNEJ- MATURA 2019

 1. Należy wejść na stronę:  
 2. Wybrać rodzaj deklaracji:
 • 1a_N -dla absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 po raz pierwszy oraz dla absolwenta, który ukończył szkołę w roku 2014/2015 i 2015/2016
 • absolwenci lat ubiegłych  – wybierają odpowiedni dla siebie typ deklaracji;
 • w otwartym arkuszu deklaracji należy wpisać identyfikator szkoły: 
  046201-1310E
 1. Należy podać swoje dane osobowe:
 • Nazwisko
 • Imię
 • Drugie imię
 • Datę urodzenia
 • Miejsce urodzenia
 • Numer PESEL
 • Nazwisko rodowe
 • Adres do korespondencji: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta, miejscowość, numer telefonu, adres e:mail
 1. Deklaracja wyboru przedmiotów:
 • Obowiązkowo: j. polski ( w części ustnej i pisemnej):, matematyka ( w części pisemnej):  język obcy ( w części ustnej i pisemnej):   - należy wpisać  wybrany język (taki sam w części ustnej i pisemnej); jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym ( w części pisemnej)
 • Przedmioty dodatkowe-  można wybrać pięć kolejnych przedmiotów ( w części  pisemnej).
 • Język obcy nowożytny zdawany jako obowiązkowy musi być ten sam w części pisemnej jak i ustnej.
 • Egzamin z języka polskiego   jako przedmiotu dodatkowego  odbywa się na poziomie rozszerzonym tylko pisemnie.
 • Język obcy jako przedmiot dodatkowy może być zdawany tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym  albo w części pisemnej i części ustnej .
 • Osoby zdające egzamin z informatyki wpisują dane dotyczące języka i programu operacyjnego na podstawie komunikatu CKE.
 1. Należy zaznaczyć  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
 2. Na koniec należy sprawdzić dane (błędy wskaże program- rubryki wyświetlą się na czerwono).
 3. Należy zaakceptować dane  i zapisać plik PDF   na pulpicie (nie można zmieniać nazwy pliku).
 4. Pobrany   plik należy przesłać  na adresy mailowe klasy; w temacie e-maila należy wpisać symbol oddziału oraz swoje nazwisko i imię, np.  A5 Jan Kowalski.
 5. Należy wydrukować dwie deklaracje i dostarczyć je do sekretariatu szkoły (ostateczny termin to 01.10.2018 r.).
 6. Wypełnienie deklaracji wstępnej jest warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego.ADRESY e-mail dla uczniów 2018/2019  

Praktyczne porady:

—  Przy uzupełnianiu danych osobowych nie używamy funkcji CAPS LOCK.

—  Nazwisko rodowe wpisujemy tylko przy zmianie nazwiska .

—  Miejsce urodzenia wpisujemy bez dodatkowych informacji, np. Świecie (bez „nad Wisłą”)
 Świecie n. Osą (cała nazwa)

—  Osoby zamieszkałe  poza miastem w rubryce „ulica” wpisują nazwę miejscowości.

—  Osoby zdające egzamin z informatyki wpisują dane dotyczące języka i programu operacyjnego

 

 UWAGA! Składając deklarację wstępną należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce podpisu deklaracji. Podpis składamy tylko w miejscu "składam deklarację wstępną".

 

 Uwaga absolwenci lat ubiegłych, pragnących podwyższyć wynik egzaminu maturalnego

Przypominam, że

 • nie macie obowiązku składania deklaracji wstępnej  
 1. Deklaracja krok po kroku::
 1. a)należy wejść na stronę: https://www.vulcan.edu.pl/deklaracje.
 2. b)zaznaczyć  symbol oddziału: 1  oraz wpisać numer w dzienniku
 3. c)pobrane pliki należy przesłać na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. d)w temacie e-maila należy wpisać symbol oddziału oraz swoje nazwisko i imię,
    1 Jan Nowak
 5. e)należy koniecznie podać aktualny nr telefonu
 6. f)należy obserwować pocztę, nadejdzie e-mail z odpowiedzią
 7. g)należy stawić się do sekretariatu szkoły (dogodny termin można ustalić telefonicznie w sekretariacie szkoły) w celu potwierdzenia  deklaracji przez dyrektora szkoły.

 

DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

  

 1.Absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację

przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi

okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach:

 

 

 1. a)absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 do dyrektora szkoły  macierzystej  do 07 lutego 2019 r. (1a_N)
 2. b)absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014   do dyrektora szkoły  macierzystej  do 07 lutego 2019 r. (1d_S)
 3. c)absolwent liceum, który zamierza ubiegać się o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE- do dyrektora szkoły macierzystej do 31 grudnia 2018 r. (odpowiednia deklaracja  i załącznik 2).

 

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji

zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów  oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub  języka regionalnego. 

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem z deklaracją.

Dział: Maturalne
środa, 20 wrzesień 2017 13:23

Deklaracja maturalna

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI MATURALNEJ- MATURA 2018 –

DLA MATURZYSTÓW 2018 
 I MATURZYSTÓW PODWYŻSZAJĄCYCH WYNIKI Z LAT 2005-2017

 1. Należy wejść na stronę:https://www.vulcan.edu.pl/deklaracje .
 2. Wybrać rodzaj deklaracji:

·         1a_N -dla absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 po raz pierwszy oraz dla absolwenta, który ukończył szkołę w roku 2014/2015

·         absolwenci lat ubiegłych  – wybierają odpowiedni dla siebie typ deklaracji;

·         w otwartym arkuszu deklaracji należy wpisać identyfikator szkoły: 046201-1310E

 1. Należy podać swoje dane osobowe:
 • Nazwisko
 • Imię
 • Drugie imię
 • Datę urodzenia
 • Miejsce urodzenia
 • Numer PESEL
 • Nazwisko rodowe
 • Adres do korespondencji: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta, miejscowość, numer telefonu, adres e:mail
 1. Deklaracja wyboru przedmiotów:
 • Obowiązkowo: j. polski ( w części ustnej i pisemnej):, matematyka ( w części pisemnej):  język obcy ( w części ustnej i pisemnej):   - należy wpisać  wybrany język (taki sam w części ustnej i pisemnej); jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym ( w części pisemnej)
 • Przedmioty dodatkowe-  można wybrać pięć kolejnych przedmiotów ( w części  pisemnej).
 • Język obcy nowożytny zdawany jako obowiązkowy musi być ten sam w części pisemnej jak i ustnej.
 • Egzamin z języka polskiego   jako przedmiotu dodatkowego  odbywa się na poziomie rozszerzonym tylko pisemnie.
 • Język obcy jako przedmiot dodatkowy może być zdawany tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym  albo w części pisemnej i części ustnej .
 • Osoby zdające egzamin z informatyki wpisują dane dotyczące języka i programu operacyjnego na podstawie komunikatu CKE.
 1. Osoby posiadające opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii  zaznaczają haczyk w okienku do tego przeznaczonym, jednak  dopiero wtedy, gdy złożą do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie kryteriów oceniania.
 2. Należy zaznaczyć  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
 3. Na koniec należy sprawdzić dane (błędy wskaże program- rubryki wyświetlą się na czerwono).
 4. Należy zaakceptować dane  i zapisać plik PDF   na pulpicie (nie można zmieniać nazwy pliku).
 5. Pobrany   plik należy przesłać  na adresy mailowe klasy; w temacie e-maila należy wpisać symbol oddziału oraz swoje nazwisko i imię, np.  A5 Jan Kowalski.
 6. Należy wydrukować w domu dwie deklaracje i dostarczyć je do sekretariatu szkoły (ostateczny termin to 30.09.2017r.).
 7. Wypełnienie deklaracji wstępnej jest warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

 

12.  ADRESY e-mail dla uczniów 2017/2018:

   

·                Klasa 3A        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Klasa 3B        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Klasa 3c         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Klasa 3D        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1.  Absolwenci lat ubiegłych:

·         nie mają obowiązku składania deklaracji wstępnej  

·         zaznaczają  symbol oddziału: 1  oraz wpisują numer w dzienniku

·         pobrane pliki należy przesłać na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         w temacie e-maila należy wpisać symbol oddziału oraz swoje nazwisko i imię,
 np.  1 Jan Nowak

·         deklarację ostateczną należy złożyć  do 15.01.2018r.(najpóźniej do 7.02.2018r.)

·         należy koniecznie podać aktualny nr telefonu

·         należy obserwować pocztę, nadejdzie e-mail z odpowiedzią

·         należy stawić się do sekretariatu szkoły (dogodny termin można ustalić telefonicznie)
w celu podpisania deklaracji.

Praktyczne porady:

—  Przy uzupełnianiu danych osobowych nie używamy funkcji CAPS LOCK.

—  Nazwisko rodowe wpisujemy tylko przy zmianie nazwiska .

—  Miejsce urodzenia wpisujemy bez dodatkowych informacji, np. Świecie (bez „nad Wisłą”)
 Świecie n. Osą (cała nazwa)

—  Osoby zamieszkałe  poza miastem w rubryce „ulica” wpisują nazwę miejscowości.

—  Osoby zdające egzamin z informatyki wpisują dane dotyczące języka i programu operacyjnego

 UWAGA! Składając deklarację wstępną należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce podpisu deklaracji. Podpis składamy tylko w miejscu "składam deklarację wstępną".

 

 

Dział: Maturalne
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 22:44

ZEBRANIE Z RODZCAMI

Dnia  21 września 2017 r. odbędzie się zebranie z rodzicami


16.30 - zapraszamy rodziców klas I do auli - powitanie i prezentacja grona pedagogicznego przez Dyrektora szkoły,  następnie spotkanie z wychowawcami w salach:
           I a - s.29;
           I b -s.16n;
           I c - 32;
           I d - 28;


17.00 - rodzice klas II spotkanie z wychowawcami w salach:
          II a - s.24;
          II b - s.14;
          II c - s.19;
          II d - s.16;


17.00 - rodzice klas III szkolenie maturalne w auli, następnie spotkanie z wychowawcami w salach :
          III a - s. 33;
          III b - s. 39;
          III c - s. 15 n;
          III d - s. 2:


17.45 - spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z poszczególnych klas w sali 11.

Dział: Ogólne
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 19:51

Szkolenie maturalne

Jutro tj. 19 września 2017 odbędą się szkolenia związane z egzaminem maturalnym dla klas III:
4 godzina lekcyjna – III C i III D
6 godzina lekcyjna III A i III B
Kamila Melkowska-Lemke

Dział: Maturalne
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 19:47

Podziel się tym, co najcenniejsze

W dniu 22 września 2017 r. w godzinach 12.00 – 17.00 na parkingu marketu „Muszkieter” stanie ambulans z regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, w którym będzie pobierana krew od honorowych dawców krwi. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów i nauczycieli do udziału w akcji i oddanie krwi, aby zasilić BANK KRWI, która ratuje zdrowie i życie ludzkie.
Opiekun Szkolnego Koła PCK
Bożena Wojdyło

Dział: Ogólne
niedziela, 17 wrzesień 2017 13:24

Absolwenci wracają

12 września naszą szkołę odwiedził jej absolwent z 2008 roku, Piotr Kłodawski. Będąc na drugim roku koreanistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Piotr został zakwalifikowany na stypendium rządu koreańskiego, które pozwoliło mu na 4 letnie studia na kierunku stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Seulu. Spędził tam łącznie 7 lat. Przed kilkoma dniami wrócił do Polski jako pracownik koncernu LG i zgodził się odwiedzić nasza szkołę. Na spotkaniu z uczniami Chrobrego opowiedział m.in. o koreańskim systemie edukacji w którym młodzież uczy się praktycznie kilkanaście godzin dziennie. Takie kształcenie zajmuje jej całe dnie, a maturzyści muszą zdawać egzaminy ze wszystkich przedmiotów, a nie tylko z tych które leżą w kręgu ich zainteresowań - nagle obowiązkowa matura z matematyki przestała być aż taka straszna. Piotrek opowiedział też o swoich studiach, a także o późniejszej pracy. Z przerażeniem słuchaliśmy o dniu typowego Koreańczyka, który zmuszony jest do niejednokrotnie 14 godzinnego dnia pracy. Jakby tego było mało musi uczestniczyć w imprezach, na które zaprasza go szef - kto z nas chciałby spędzać swój wolny czas z człowiekiem który całymi dniami może na nas bezkarnie krzyczeć? Zaskoczyły nas również stosunki w biurze, które uwzględniają totalne posłuszeństwo kierownikowi czy nierówne traktowanie kobiet wobec mężczyzn. Stosunki damsko-męskie, w których pary muszą "wszystko" robić razem również były niemałym dla nas szokiem. Dążenie par do upodobniania się poprzez chociażby styl ubierania się, który na zachodzie jest znacznikiem indywidualności. Odwiedziny Piotrka pokazały nam jak inne od naszego, a przy tym fascynujące są społeczeństwa Azji. Być może przyczyni się to do poszerzenia kręgu naszych zainteresowań? A może przynajmniej przestaniemy tak narzekać na szkołę gdy przypomnimy sobie w jaki sposób kształcą się koreańskie dzieci? Z pewnością wizyta ta była dla nas ciekawym doświadczeniem a naszemu absolwentowi życzymy dalszych sukcesów.

Wiktoria Janik III B

 

Dział: Ogólne