Archiwum informacji

Klasy pierwsze zakończyły pracę nad projektem filmowym z wok-u, która trwała od grudnia do lutego bieżącego roku szkolnego.
Celem pracy zespołów uczniowskich we wszystkich klasach pierwszych było wykonanie filmu o szkole.
Uczniowie mieli do wyboru tematy ,które należało zrealizować w sposób oryginalny, twórczy, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy o filmie.

Niektóre z nich to: „Chrobry na sportowo” ,”Magnolie-dumne pomniki przyrody”,” Nie tylko nauką uczeń żyje”, ”Chrobry w oczach mieszkańców”, „Chrobry jest dobry”,”Z domu do szkoły”….
Do współpracy w realizacji projektu zaprosiliśmy fachowca p. Kamila Napierskiego, operatora kamery TV SM, który spotkał się z uczniami.

Na pierwszym spotkaniu przekazał wiadomości o podstawach filmowania, przedstawił różne środki filmowego wyrazu , sposoby operowania kamerą a także sposoby wykorzystania różnych tricków filmowych.
Wcześniej na zajęciach uczniowie oglądali fragmenty filmów reżyserowanych przez wybitnego twórcę Krzysztofa Kieślowskiego, zapoznali się także z podstawami wiedzy teoretycznej.
Opracowany został zakres zadań oraz harmonogram ich wykonania.
Uczniowie wszystkich klas I w kilkuosobowych grupach przystąpili do pracy.

Okazało się, że początkowa niechęć do tworzenia ,szybko zmieniła się w zaangażowanie, a plan filmowy niektórzy przenieśli w różne miejsca miasta.
Każda klasa stworzyła 5-7 filmów, które wspólnie obejrzeliśmy a następnie przesłaliśmy do p.Kamila.
Na początku marca spotkaliśmy się ponownie z operatorem. Pan Napierski omówił uczniowskie produkcje, oceniając je w skali 1-10.

We wszystkich omówionych filmach wskazał błędy i ciekawe fragmenty. Trzeba przyznać ,ze twórcza praca uczniów została oceniona stosunkowo wysoko za pomysłowość oraz świeżość potraktowania tematu szkoły.
Uczniowie cieszyli się pochwałą za scenariusze, ciekawe kadry i ujęcia.

Nie zabrakło uwag krytycznych i wskazań, dotyczących np. przypadkowego ale nieuprawnionego lokowania reklamy, błędów operatorskich, braku korelacji muzyki z obrazem itp.

Niedoskonała jakość dźwięku lub montażu usprawiedliwiona została wykorzystaniem telefonu komórkowego, w miejsce profesjonalnej kamery.
Wyróżnione zostały dwa filmy: jeden za oryginalny scenariusz oraz drugi za ładunek przedstawionych emocji.

Zdarzyły się też takie „produkcje”, które nie wzbudziły szczególnego zainteresowania.
Ogólna ocena efektów pracy była pozytywna, ponieważ uwzględnione zostały chęci i dobra współpraca w grupach.

Być może wiedza zdobyta w praktyczny sposób, skłoni niektórych do podejmowania kolejnych prób operatorskich, czy po prostu robienia zdjęć.
Naszym projektem zainteresowała się TV kablowa, która nakręciła i wyemitowała materiał filmowy. Możecie go znaleźć w magazynie filmowym z dnia 9 marca br.
Tymczasem klasy pierwsze są już w trakcie realizacji kolejnego projektu, tym razem teatralnego.


Małgorzata Ossowska-Neumann


Poniżej prezentujemy kilka filmów-efektów pracy Waszych kolegów.
 

 

 

AddType video/mp4 .mp4 .m4v

Dział: Ogólne
niedziela, 25 marzec 2018 21:20

XX EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY O PRAWIE

W sobotę Dagmara Babiarz z III a została finalistką jubileuszowej XX edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie.

W finale brało udział 58 uczestników z całego kraju, po egzaminie ustnym , podczas którego trzeba było wykazać się nie tylko znajomością zagadnień z poszczególnych gałęzi prawa , ale także wiedzą z zakresu politologii, Dagmara została sklasyfikowana na 12 pozycji.

Ciężka praca jaką włożyła w przygotowanie opłaciła się, gdyż nagrodą jest przede wszystkim indeks na wydziały prawa wielu polskich uczelni..


Gratulacje dla Dagmary i jej naukowej opiekunki p.Kamili Melkowskiej - Lemke !

Dział: Ogólne

W dni 22 marca 2018 r. odbędzie się zebranie z rodzicami dla kas III.

HARMONOGRAM SPOTKANIA


16.30 szkolenie maturalne dla rodziców w auli;


17.00 spotkanie z wychowawcami - informacja o proponowanych ocenach z zajęć dydaktycznych i zachowania.

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW KLAS I i II


17.00 - 18.00 konsultacje dla rodziców.

Dział: Ogólne

Miło nam poinformować, że koszykarki z naszego Liceum w składzie:

Alicja Dalasińska, Julia Rączka, Julia Strojna, Marta Ciesielska, Natalia Szczepkowska, Nikola Izakiewicz, Oliwia Ofman, Wiktoria Jarosz, Wiktoria Józefiak oraz Wiktoria Ptaszek zdobyły Mistrzostwo Grudziądza w Koszykówce Kobiet.

Wyniki meczów:
41:0  Zespół Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich
41:9 z III Liceum Ogólokształcące
Po zaciętym meczu z Zespołem Szkół Ekonomicznych (19:12) zdobyły upragnione pierwsze miejsce.


W dniu 4. 04. 2018 r. rozegrają Półfinał Mistrzostw Wojewódzkich na hali widowiskowo sportowej przy ulicy Nauczycielskiej 19 o godzinie 10.00
na Osiedlu Lotnisko,wszystkich chętnych zapraszamy!


Serdecznie dziękujemy i gratulujemy całej drużynie i opiekunowi p. Wiesławowi Wronie. Wszyscy życzymy dalszych sukcesów naszym najlepszym koszykarkom.
Poniżej utwór zespołu Queen,który najlepiej opisuje ubiegły turniej :)

https://www.youtube.com/watch?v=04854XqcfCY

Dział: Ogólne
poniedziałek, 12 marzec 2018 21:21

XX OLIMPIADA WIEDZY O PRAWIE

Dagmara Babiarz z klasy  III A zakwalifikowała się do etapu centralnego XX Olimpiady Wiedzy o Prawie.

Gratulujemy Dagmarze i opiekunowi p. Kamili Melkowskiej-Lemke.

 

 

Dział: Ogólne
poniedziałek, 12 marzec 2018 21:04

PRYMUS POMORZA I KUJAW

Weronika Olech z klasy III B została stypendystką projektu " Prymus Pomorza i Kujaw"

Gratulujemy Weronice !

Dział: Ogólne
poniedziałek, 12 marzec 2018 20:52

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego 

link do oferty zajęć pozalekcyjnych

 

 tabelka zajęcia dodatkowe

Dział: Ogólne
piątek, 09 marzec 2018 12:53

Zasady i kryteria przyjęcia do I LO

ZASADY I KRYTERIA PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO I LO 2018-2019

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu na rok szkolny 2018/2019
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. 2004 nr 26 poz.232, z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego… (Dz. U. 2015 poz.1942.),
Zarządzenie 28/2018 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznej szkoły ponadpodstawowych - trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko – pomorskim oraz Statut I Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu
§ 1
1. O przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
2. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, przyjmowani są do klasy pierwszej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce.
§ 2
1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskana z:
1. liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminów przeprowadzonych w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
2. liczby punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
a. zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty to: trzy przedmioty wybrane przez kandydata z listy: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie;
3. liczby punktów za osiągnięcia ucznia:
a. ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
b. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;
- udział w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz w olimpiadach ogólnopolskich;
- osiągnięcia sportowe, co najmniej na szczeblu powiatowym;
- osiągnięcia artystyczne , co najmniej na szczeblu powiatowym;
- działalność wykonywana w ramach wolontariatu.
2. Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej w procesie rekrutacji wynosi 200.

 1. Przeliczania punktów, o których mowa w ust.1, dokonuje się w następujący sposób:
  1. Wynik egzaminu z:
  a) języka polskiego,
  b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
  c) matematyki,
  d) przedmiotów przyrodniczych,
  e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
  przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2.

Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można maksymalnie otrzymać 20 punktów – razem 100 punktów.

 1. W przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę za oceny wyrażone w stopniu:


1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;


2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;


3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;


4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;


5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.


3.a. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.


3.b. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum w tym za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
Wykaz olimpiad, konkursów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których jest mowa w pkt. 3.b. 1) – 5) zawierają załączniki Nr I – Nr VI dostępne na stronie internetowej http://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl w zakładce rekrutacja do szkół informacja z dnia 1 marca 2017 r. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.
6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 3.b., wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
7) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 4, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzana dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
  6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów obowiązujących pozostałych kandydatów.
  § 3
  1. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w procesie rekrutacji pierwszeństwo mają następujący kandydaci:
  2. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych ;
  3. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
  4. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
  § 4
  1. W roku szkolnym 2018/2019 planuje się przyjęcie kandydatów do 4 klas pierwszych.
  2. Każdy oddział może liczyć nie więcej niż 34 uczniów.
  3. W szkole stwarzamy możliwość nauki języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.
  4. W klasie pierwszej nauka obu języków obcych nowożytnych odbywać się będzie w takim samym wymiarze godzin.
  5. Naukę przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczniemy w klasie drugiej, w systemie międzyoddziałowym.
  6. W zależności od indywidualnych zainteresowań każdy uczeń wybierze co najmniej trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, informatyki, języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego nowożytnego.
  7. Zainteresowanym uczniom szkoła stworzy warunki do realizacji poziomu rozszerzonego z dwóch języków obcych nowożytnych.
 • 5
  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły od 17 maja 2018 r.(czwartek) do 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

Od 20 lipca 2018 r.(piątek) od godz. 12.00 do 23 lipca 2018 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.(dotyczy kandydatów, których macierzyste gimnazjum nie zostało objęte systemem elektronicznego naboru) od 22 czerwca 2018 r . (piątek) do 26 czerwca 2018 r. (wtorek) do godz.15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  Do 27 czerwca 2018 r. (środa) Do 27 lipca 2018 r. (piątek)
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych. 12 lipca 2018 r. (czwartek) godz. 12.00 13 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) godz.12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w I LO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Do 19 lipca 2018 r. (czwartek) do godz. 15.00 Do 20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do I LO i kandydatów nieprzyjętych . 20 lipca 2018 r. (piątek) godz. 12.00 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) godz. 12.00

 1. Terminy rekrutacji
 2. Zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej:
  1. W deklaracji wyboru kandydat w ramach trzech wybranych przez siebie szkół wskazuje dowolną liczbę oddziałów. Kolejność wybranych oddziałów powinien ustalić zgodnie z listą preferencji (na pierwszym miejscu kandydat wskazuje oddział, do którego chciałby zostać przyjęty w pierwszej kolejności).
  2. Termin dokonywania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji określa harmonogram naboru elektronicznego.
  3. Deklarację wyboru uczeń składa w formie pisemnej w macierzystym gimnazjum, jeśli jest ono objęte systemem elektronicznego naboru.
  4. Jeżeli gimnazjum ucznia nie jest objęte systemem elektronicznego naboru deklarację wyboru i wszystkie dokonane w niej zmiany powinny być złożone w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.
  5. Składanie dokumentów przez ucznia:
  a) jeżeli macierzyste gimnazjum kandydata jest objęte systemem elektronicznego naboru i jeśli kandydat wybrał trzy szkoły ponadgimnazjalne objęte systemem naboru – nie składa on kopii świadectwa ani kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu.
  b) jeżeli gimnazjum macierzyste kandydata nie jest w systemie naboru, a wybrał on trzy szkoły ponadgimnazjalne z systemu – składa kopię świadectwa i kopię zaświadczenia w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru, celem zweryfikowania jego osiągnięć. Weryfikacji dokonuje szkolny administrator w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego
  6. Oryginał świadectwa oraz oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu gimnazjalnego kandydat umieszczony na liście wstępnej dostarcza do szkoły (w terminie określonym w §5 p.1 ), potwierdzając tym samym wolę podjęcia nauki.
  7. Kandydat, który nie został zakwalifikowany do przyjęcia w ramach listy wstępnej może złożyć oryginały dokumentów do tych oddziałów, które nie dokonały pełnego naboru i dysponują wolnymi miejscami.
  8. Po ogłoszeniu ostatecznej listy przyjętych prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do oddziałów, w których pozostają wolne miejsca. Szkolne komisje rekrutacyjne podejmują decyzję o przyjęciu kandydata na podstawie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o zdaniu egzaminu gimnazjalnego, wprowadzając na bieżąco zmiany do sytemu elektronicznego, celem ustalenia listy ostatecznej.
  3. Dokumenty wymagane przez szkołę:
  - świadectwo ukończenia gimnazjum,
  - zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  - dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne i wolontariat,
  - 2 zdjęcia.
  § 6
  1. Rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego.
  2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego ustala i ogłasza listę kandydatów przyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego, którzy uzyskali największą ilość punktów w ramach wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

 

Dział: Gimnazjalne
czwartek, 08 marzec 2018 17:22

Dzień Dobry Chrobry

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wydania magazynu " Dzień dobry Chrobry" . A w dzisiejszym odcinku:
- relacja ze Studniówki 2018
- Bal Charytatywny u Chrobrego
- spotkanie z absolwentem I LO

Dział: Chrobry TV
czwartek, 08 marzec 2018 16:29

OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

W sobotę reprezentowałam moją szkołę w olimpiadzie z języka rosyjskiego . Jestem samoukiem ,nigdy nie uczyłam się j. rosyjskiego w szkole ani na żadnych kursach językowych.

Egzamin składał się z dwóch części - pisemnej oraz ustnej. Część pisemna obejmowała siedem zadań, które sprawdzały wiedzę ogólną.

Na egzamin ustny należało przygotować 15 tematów, a następnie wylosować jeden z nich i wypowiedzieć się swobodnie.

Panie egzaminujące zaciekawił fakt, że jestem samoukiem do tego stopnia, że zaczęły zadawać mi pytania i wywiązała się między nami bardzo interesująca rozmowa, oczywiście w języku rosyjskim.

Po wysłuchaniu moich odpowiedzi egzaminatorki zaproponowały mi podjęcie w przyszłości studiów na wydziale filologii rosyjskiej.


Myślę, że wart uwagi jest fakt, że w 49 Olimpiadzie języka rosyjskiego na UMK w Toruniu brało udział 26 uczestników, z dwóch województw, w tym tylko 7 Polaków.

Maja Plichta klasa II C

 

Dział: Ogólne