WYPEŁNIANIE DEKLARACJI:

Obowiązkowo wybierz: j. polski (w części ustnej i pisemnej):, matematyka (w części pisemnej): język obcy (w części ustnej i pisemnej): – należy wpisać wybrany język (taki sam w części ustnej i pisemnej) + jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (w części pisemnej).

UWAGA:

 • Przedmioty dodatkowe – można wybrać pięć kolejnych przedmiotów (w części pisemnej).
 • Język obcy nowożytny zdawany jako obowiązkowy musi być ten sam w części pisemnej jak i ustnej.
 • Egzamin z języka polskiego jako przedmiotu dodatkowego odbywa się na poziomie rozszerzonym tylko pisemnie.
 • Język obcy jako przedmiot dodatkowy może być zdawany tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo w części pisemnej i części ustnej .
 • Osoby zdające egzamin z informatyki wpisują dane dotyczące języka i programu operacyjnego na podstawie komunikatu CKE.
 • Należy zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
 • Na koniec należy sprawdzić dane (błędy wskaże program- rubryki wyświetlą się na czerwono).
 • Należy zaakceptować dane i zapisać plik PDF na pulpicie (nie można zmieniać nazwy pliku).
 • Pobrany plik należy przesłać na adresy mailowe klasy; w temacie e-maila należy wpisać symbol oddziału oraz swoje nazwisko i imię, np. A5 Jan Kowalski.
 • Należy wydrukować dwie deklaracje i dostarczyć je do sekretariatu szkoły (ostateczny termin to 01.10.2018 r.).
 • Wypełnienie deklaracji wstępnej jest warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego.

ADRESY e-mail dla uczniów 2018/2019:

• Klasa 3A 3a@lo1.pl
• Klasa 3B 3b@lo1.pl
• Klasa 3C 3c@lo1.pl
• Klasa 3D 3d@lo1.pl

Absolwenci lat ubiegłych: nie mają obowiązku składania deklaracji wstępnej.

Praktyczne porady:

— Przy uzupełnianiu danych osobowych nie używamy funkcji CAPS LOCK.
— Nazwisko rodowe wpisujemy tylko przy zmianie nazwiska .
— Miejsce urodzenia wpisujemy bez dodatkowych informacji, np. Świecie (bez „nad Wisłą”) Świecie n. Osą (cała nazwa)
— Osoby zamieszkałe poza miastem w rubryce „ulica” wpisują nazwę miejscowości.
— Osoby zdające egzamin z informatyki wpisują dane dotyczące języka i programu operacyjnego

UWAGA!

Składając deklarację wstępną należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce podpisu deklaracji. Podpis składamy tylko w miejscu „składam deklarację wstępną”.