Uwaga absolwenci lat ubiegłych, pragnący podwyższyć wynik egzaminu maturalnego!

Przypominamy, że

  • nie macie obowiązku składania deklaracji wstępnej

→ DEKLARACJA KROK PO KROKU:

a) należy wejść na stronę: https://www.vulcan.edu.pl/deklaracje.
b) zaznaczyć  symbol oddziału: 1  oraz wpisać numer w dzienniku
c) pobrane pliki należy przesłać na adres : matura@lo1.pl
d) w temacie e-maila należy wpisać symbol oddziału oraz swoje nazwisko i imię: np. 1 Jan Nowak
e) w otwartym arkuszu deklaracji należy wpisać identyfikator szkoły: 046201-1310E
f) należy koniecznie podać aktualny nr telefonu
g) należy obserwować pocztę, nadejdzie e-mail z odpowiedzią
h) należy stawić się do sekretariatu szkoły (dogodny termin można ustalić telefonicznie w sekretariacie szkoły) w celu potwierdzenia  deklaracji przez dyrektora szkoły.

→ DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO:

Absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach:

a) absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 do dyrektora szkoły macierzystej do 07 lutego 2019 r. (1a_N)
b) absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 – 2013/2014 do dyrektora szkoły macierzystej do 07 lutego 2019 r. (1d_S)
c) absolwent liceum, który zamierza ubiegać się o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE- do dyrektora szkoły macierzystej do 31 grudnia 2018 r. (odpowiednia deklaracja i załącznik 2).

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego.

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem z deklaracją.

→ OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY:

I. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

1. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego
przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)
a) Przykład 1.: absolwent X przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2016 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji
poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2017 r. absolwent X nie przystępował do egzaminu. W 2018 r. absolwent X
przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, ponownie w maju i w sierpniu, ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2019 r.
absolwent X postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
b) Przykład 2.: absolwent Y przystąpił do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2011 r. W 2014 r. przystąpił do tego samego
egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2019 r. absolwent Y zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym. Za ten egzamin
nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
2. w latach ubiegłych (2005–2018) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na
egzaminie).
a) Przykład 3.: absolwent Z w 2007 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego).
W 2019 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
b) Przykład 4.: absolwent V w 2014 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpił. W 2019 r. chce przystąpić do egzaminu z
informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.

II. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

III. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

IV. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

V. Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.